• विदयुत विभाग (डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर  पूर्णाकृतीपुतळ्या सभोवती लाईट व्यवस्था)
  • बांधकाम विभाग (वॉर्ड २२, बारवेल बसविणे व पी.व्ही.सी. टाकी लावणे)
  • बांधकाम विभाग (वॉर्ड १६, पाण्याची टाकी लावणे)
  • वाहन विभाग (प्रभाग समिती क्रमांक ४, ५ मध्ये टेम्पो भाड्याने पुरविणे)
  • वाहन विभाग (प्रभाग समिती क्रमांक १,२,३ मध्ये टेम्पो भाड्याने पुरविणे)
  • वाहन विभाग ( कार्यालयीन काम करीता स्विफ्ट डिझायर गाडी भाड्याने पुरविणे )